درباره ما

امروزه نقش محوری آزمون و سنجش در زندگي مردم بر هيچ كس پوشيده نيست. هر فردی در طول زندگی بارها و بارها تجربه نشستن در جلسه آزمون را داشته است. از امتحانات دوره ابتدايی گرفته تا دانشگاه يا حوزه های مختلف ديگری غير از تحصيل، نظير استخدام، اشتغال، مهاجرت، اقامت، ... آزمون ها نقش خطيری در تصميم گيری های مهم زندگی انسان دارند و بر اين اساس مي تواند موجب تغيير در سرنوشت افراد شود.

مطالب منتخب