درباره ما

امروزه نقش محوری آزمون و سنجش در زندگي مردم بر هيچ كس پوشيده نيست. هر فردی در طول زندگی بارها و بارها تجربه نشستن در جلسه آزمون را داشته است. از امتحانات دوره ابتدايی گرفته تا دانشگاه يا حوزه های مختلف ديگری غير از تحصيل، نظير استخدام، اشتغال، مهاجرت، اقامت، ... آزمون ها نقش خطيری در تصميم گيری های مهم زندگی انسان دارند و بر اين اساس مي تواند موجب تغيير در سرنوشت افراد شود. از سوی ديگر شناخت خويشتن انسان ها و ويژگی های روانشناختی افراد از جمله شناخت نفس می تواند اتخاذ تصميم هايی با خطرپذيری بالا در حوزه های حرفه ای، تجاری، بازرگانی، و شخصی را با دقت بالا به انجام رساند. اين نقش خطير و حياتی آزمون ها در زندگی امروز افراد ما را بر آن داشت تا با توجه به تخصص كادر علمی مان گامی هر چند كوچك در راستای آماده سازی، آگاه سازی، و تقويت دانش و مهارت موفقيت پيش روی افراد در زندگی برداريم.

وب سايت "تست با ما" تلاش دارد با ارائه كليه آزمون های كليدی حال حاضر جهان و پرسشنامه های مهم حوزه های زبان، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، و ... به صورت آنلاين و ارائه پاسخ و تحليل نتايج با بهره گيری از ظرفيت هيأت علمی متخصص دانشگاه ها ی كشور در حوزه های گوناگون علمی بتواند نقش به سزايی در آموزش، راهنمايی و تصميم سازی های افراد داشته باشد.

مطالب منتخب